Starševsko varstvo in družinski prejemki

0
225
Nadomestila in starševski prejemki

Preglejte seznam starševskih nadomestil in dopustov ter možnosti za starševski dodatek po rojstvu otroka ter možnosti različnih pomoči za katere lahko zaprosite starši

1. Oblike starševskih nadomestil/dopustov

a) Materinski dopust/nadomestilo

Pravico do materinskega dopusta in/ali nadomestila ima mati otroka, ki je zaposlena oziroma ima 12 mesecev ali več zavarovalne dobe v zadnjih treh letih. V posebnih primerih lahko isto pravico koristi oče otroka, posvojitelj ali rejnik.

Materinski dopust/nadomestilo se začne 28 koledarskih dni pred PDP.

Vlogo za materinski/starševski dopust/nadomestilo se lahko odda največ 60 dni in najmanj 30 dni pred PDP na vlogi »OBRAZEC S-1/1«, če je redno zaposlena, oziroma »OBRAZEC S-2/1«, če pred nastopom ni zaposlena izpolnjuje pa pogoj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih treh letih.

Nujna priloga k vlogi je kopija 1. in 5. strani Materinske knjižice oziroma potrdilo ginekologa o predvidenem datumu poroda.

Materinsko nadomestilo se določi na enak način kot starševsko in očetovsko nadomestilo.                                                                                                             Nadomestilo znaša povprečje dohodkov, od katerih so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (plača, božičnica, uspešnost, denarno nadomestilo, plačani prispevki s.p. …).

Materinsko nadomestilo ni omejeno navzgor, starševsko in očetovsko ima pa zgornjo omejitev v višini dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Slovenije.

Upošteva se 12 mesecev dohodkov, od katerih je zadnji upoštevan predpretekli mesec izplačila od meseca oddaje vloge (primer: vloga oddana v maju 2022 – upoštevajo se dohodki izplačani od 04.2021 do 03.2022).

Materinsko nadomestilo brez dopusta (za matere, ki izpolnjujejo pogoj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih treh letih), ki ga uveljavljajo matere, ki na dan nastopa pravice niso zaposlene oziroma zavarovane za starševsko varstvo se izračunava na poseben način, kjer se upošteva dolžina zavarovalne dobe in višina plačanih prispevkov.

b) Starševski dopust/nadomestilo

Pravico do starševskega dopusta/nadomestila ima mati in oče otroka, v posebnih primerih tudi druga oseba, posvojitelj ali rejnik. Pravica nastopi naslednji dan po prenehanju materinskega dopusta/nadomestila in traja predvidoma 260 dni. Vsakemu od staršev pripada po 130 dni pri čemer lahko oče materi otroka prepusti vseh 130 dni in tako koristi vseh 260 dni starševskega dopusta/nadomestila. Mati lahko očetu otroka prepusti 100 dni starševskega dopusta/nadomestila, kar pomeni, da je 30 dni neprenosljivih na očeta otroka. Način izrabe starševskega dopusta/nadomestila se opredeli v vlogi »OBRAZEC S-1/1«. V primeru posebne izrabe starševskega dopusta/nadomestila (istočasno, izmenično, prenos dni …) pa se poleg vloge izpolni še »PRILOGA S.2«.

Starševski dopust se podaljša v primeru: rojstva dvojčkov (90 dni), ob rojstvu več hkrati živorojenih otrok (za vsakega 90 dni), rojstva nedonošenčka (za toliko dni, kolikor je nosečnost bila krajša od 260 dni), da ob rojstvu starša že varujeta dva/tri/štiri otroke do končanega 1. razreda OŠ (dva otroka – 30 dni, tri otroke – 60 dni, štiri otroke – 90 dni).

Če otrok potrebuje posebno varstvo in nego se dopust lahko podaljša za 90 dni (na podlagi mnenja strokovne komisije), vendar je potrebno oddati vlogo pred iztekom starševskega dopusta.

c) Očetovski dopust

Očetovski dopust traja 30 koledarskih dni in se lahko razdeli v največ dva dela. Prvi del koristi PO rojstvu otroka, najkasneje do enega meseca po zaključenem starševskem dopustu/dodatku – najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu na vlogi »OBRAZEC S-1/2«, kjer opredeli način izrabe. Drugi del lahko koristi do končanega 1. razreda OŠ (do vključno 31.8.) – največ 15 koledarskih dni v strnjenem nizu na vlogi »PRILOGA OČD«.

V primeru rojstva dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se trajanje pravice podaljša za 10 dni.

Vlogo je potrebno oddati PO rojstvu, najkasneje na PRVI DAN DOPUSTA. V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

2. Pomoč ob rojstvu otroka

Je enkratni denarni prejemek 367,15 EUR, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Do pomoči ob rojstvu otroka je upravičena mati ali oče otroka. V posebnih primerih lahko to pravico uveljavlja druga oseba, posvojitelj ali rejnik. Vlagatelj mora dejansko bivati na območju Republike Slovenije in imeti vsaj začasno prebivališče.

Pravico se uveljavlja na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materin stalni/začasni naslov v Sloveniji. Če mati ne prebiva na območju Slovenije pa glede na naslov vlagatelja. Pravico se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (v nadaljevanju: PDP) ali najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.

Pravico se lahko uveljavlja tudi na obrazcih za materinski/starševski dopust, očetovski dopust ali starševski dodatek ali na posebni vlogi »OBRAZEC DP-2«.

3. Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč, ki pripada staršu, ki uveljavlja pravice po rojstvu otroka in ni upravičen do materinskega/starševskega nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo. Pravico do starševskega dodatka ima oseba, ki ima vsaj začasno prebivališče in dejansko biva v Republiki Sloveniji.

Starševski dodatek traja 365 dni od rojstva otroka. Pravica se lahko podaljša na isti način kot starševski dopust, razen posebne nege in varstva.

Višina starševskega dodatka je 421,89 EUR mesečno, ki se usklajuje z določili ZUTPG.

Vlogo je potrebno oddati najkasneje 30 dni PO rojstvu in nujno priložiti kopijo 1. in 5. strani Materinske knjižice in rojstnega lista otroka.

4. Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico lahko koristi eden izmed staršev, ki:

  • varuje in neguje enega otroka (do 3. leta starosti),
  • varuje in neguje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka (od 3. do 18. leta starosti otroka – potrebno priložit zdravstveno dokumentacijo),
  • varuje in neguje vsaj dva mladoletna otroka, pri čemer je eno leto koriščenja neprenosljivo za drugega starša (do končanega 1. razreda OŠ mlajšega otroka).

Delovna obveznost vlagatelja mora obsegati vsaj 20 ur/tedensko. Aneks k pogodbi oziroma pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas (razen s.p.) je obvezna priloga k vlogi »OBRAZEC S-3/1«, ki se odda najkasneje 30 dni PO nastopu z delom za krajši čas. Delodajalec delavcu zagotavlja plačo v sorazmerni višini delovne obveznosti, Republika Slovenija pa zagotavlja plačevanje prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti v višini povprečja 12 plač.

Pravica se dodeli od in do datuma opredeljenega v aneksu oziroma pogodbi o zaposlitvi, če je vloga oddana pravočasno, vendar ne dlje kot je upravičen.

5. Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok

Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti trg dela, zaradi nege in varstva štirih ali več mladoletnih otrok. Pravica obsega zgolj plačilo prispevkov za socialno varnost v višini minimalne plače.

Do pravice je upravičen eden izmed staršev (vlagatelj), ki ima z otroki skupno stalno prebivališče v RS ter, da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali je bil aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih. Upravičenost do pravice traja do dopolnitve 18. leta starosti najstarejšega in končanega 1. razreda OŠ najmlajšega otroka.

Vlogo »OBRAZEC S-3/2« se odda najkasneje 30 dni po zapustitvi trga dela.

6. Delno plačilo za izgubljen dohodek

Delno plačilo za izgubljen dohodek je dohodek, ki ga prejema starš, ki je zapustil trg dela oziroma se je zaposlil za krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem zdravju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko koristita oba starša polovično (oba starša zaposlena za polovični delovni čas).

Če starš neguje in varuje dva ali več otroka z zmerno motnjo v duševnem in/ali gibalni oviranosti je upravičen do 30% višjega delnega plačila za izgubljen dohodek. Nadomestilo pravice je v višini bruto minimalne plače mesečno. Pravica se dodeli za čas veljavnosti zdravniškega mnenja komisije, ki je pooblaščena, vendar ne dlje od 18. leta starosti otroka, v primeru šolanja do 26. leta starosti otroka. Vlagatelj in otrok morata imeti vsaj začasno prebivališče in dejansko bivati v Republiki Sloveniji.

7. Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je mesečna denarna pomoč namenjena staršem, ki varujejo in negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki so posledica zdravstvenega stanja otroka.

Vlagatelj in otrok morata imeti vsaj začasno prebivališče in dejansko bivati v Republiki Sloveniji, krajevna pristojnost se opredeli glede na otrokov naslov. Vlogo »OBRAZEC N-1« se odda po rojstvu in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca v trajanju, ki ga opredeli zdravniška komisija v podanem mnenju vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka, v primeru šolanja do 26. leta starosti otroka.

Višina dodatka za nego otroka je 107,42 EUR, v primeru težke ali funkcionalno težke motnje v duševnem razvoju in/ali težke ali funkcionalno težke gibalne oviranosti in/ali primeru določene bolezni znaša dodatek za nego otroka 214,84 EUR.

8. Otroški dodatek

Otroški dodatek je mesečni prejemek družine za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica se uveljavlja na krajevno pristojnem CSD, kjer ima družina stalno ali začasno prebivališče in kjer dejansko prebiva z »VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV« po rojstvu otroka v roku 30 dni, da se prizna z dnem rojstva. Če uveljavljate po tem roku bo pravica dodeljena z prvim dnem naslednjega meseca. Pravica se dodeli za dobo trajanja enega leta. V primeru, da ni nobenih sprememb, CSD po koncu trajanja pravice izda novo odločbo z namenom podaljšanja otroškega dodatka. V kolikor spremembe, ki bi vplivale na upravičenost ali višino pravice, so, je upravičenec dolžan to sporočiti v roku 8 dni.

Višina otroškega dodatka je odvisna od višine dohodkov in premoženja upoštevanih oseb. Za več informacij o dohodkovnih razredih, dohodkih, upoštevanju premoženja, posebnih pogojih in zakonski podlagi si oglejte portal GOV.SI, področje Družina, otroci in zakonska zveza – Pravice in prejemki družine.

9. Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni enkratni prejemek družine, ki neguje in varuje vsaj tri ali več otrok do starosti 18 let oziroma do 26 let starosti v primeru statusa učenca, dijaka, študenta ali vajenca. Vlagatelj pravice in vsi otroci morajo imeti isto stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji.

Če družina že uveljavlja pravico do otroškega dodatka, ni potrebno oddajati posebne vloge za omenjeno pravico, saj CSD o pravici odloči po uradni dolžnosti.

Družina, ki otroškega dodatka ne uveljavlja oziroma do pravice ni upravičena, pa lahko pravico do dodatka za veliko družino uveljavlja na vlogi »OBRAZEC DP-4« v tekočem letu, za katerega vlagajo pravico.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 424,30 EUR, s štirimi ali več pa 515,60 EUR.

Marija Dujić

enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni objav za prikaz

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj