Starševsko varstvo in družinski prejemki

Starševsko varstvo: Naloga države je, da ustvari ustrezne pogoje za odločanje za družino in doseganje visoke ravni kakovosti življenja družin. Hkrati pa da zagotavlja varstvo in zaščito vseh družinskih članov (še posebej otrok). Delno država to počne s prispevanjem k stroškom za preživljanje, s skrbjo in varstvom otrok ter podeljevanjem posebnih pravic zaradi starševstva. Pravice so opredeljene v Zakonu za starševsko varstvo in družinskih prejemkov.

Starševsko varstvo in oblike dopustov/nadomestil

Oblike dopustov oz. nadomestil se določajo glede na status upravičenca/ke, in sicer:

  • Če je upravičenec/ka zavarovan/a za starševsko varstvo (zaposlitev / samozaposlitev, prejemnik/ca nadomestila za čas brezposelnosti, itd.), je upravičen/a do dopusta in nadomestila.
  • Če je upravičenec/ka brezposeln/a, ampak je bil/a zavarovan/a za starševsko varstvo vsaj 1 leto v zadnjih 3 letih, je upravičen/a do nadomestila brez dopusta.

Ti statusi veljajo za vse spodaj opisane pravice (materinski dopust in materinsko nadomestilo, starševski dopust in starševsko nadomestilo, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo).

a) Materinski dopust/nadomestilo

Pravico do materinskega dopusta in/ali nadomestila ima mati otroka, ki je zavarovana za starševsko varstvo (zaposlena, prejemnica nadomestila za čas brezposelnosti, itd.) oziroma ima 12 mesecev ali več zavarovalne dobe v zadnjih 3 letih. V posebnih primerih lahko isto pravico koristi oče otroka, posvojitelj ali rejnik.

Materinski dopust/nadomestilo se začne 28 koledarskih dni pred predvidenim datumom poroda (v nadaljevanju: PDP). Vlogo za materinski/starševski dopust/nadomestilo se lahko odda največ 60 dni in najmanj 30 dni pred PDP na vlogi – VLOGA MATERE OB ROJSTVU OTROKA »OBRAZEC S-1/1«, če je mati redno zaposlena, oziroma VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA BREZ DOPUSTA »OBRAZEC S-2/1«, če pred nastopom ni zaposlena izpolnjuje pa pogoj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 3 letih. Nujna priloga k vlogi je kopija 1. in 5. strani Materinske knjižice oziroma potrdilo ginekologa o PDP.

Materinsko nadomestilo se določi na enak način kot starševsko in očetovsko nadomestilo.

Nadomestilo znaša povprečje dohodkov, od katerih so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (plača, božičnica, uspešnost, denarno nadomestilo, plačani prispevki s. p. …). Materinsko nadomestilo ni omejeno navzgor. Starševsko in očetovsko pa ima zgornjo omejitev v višini dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Slovenije (RS). Upošteva se 12 mesecev dohodkov, od katerih je zadnji upoštevan predpretekli mesec izplačila od meseca oddaje vloge. (Primer: vloga oddana v maju 2023 – upoštevajo se dohodki izplačani v mesecih od 04. 2022 do 03. 2023.)

Materinsko nadomestilo brez dopusta (za matere, ki izpolnjujejo pogoj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 3 letih), ki ga uveljavljajo matere, ki na dan nastopa pravice niso zavarovane za starševsko varstvo (zaposlene, prejemnice nadomestila za čas brezposelnosti itd.) se izračunava na poseben način, kjer se upošteva dolžina zavarovalne dobe in višina plačanih prispevkov.

b) Starševski dopust/nadomestilo

Pravico do starševskega dopusta/nadomestila imata mati in oče otroka, v posebnih primerih tudi druga oseba, posvojitelj ali rejnik. Pravica nastopi naslednji dan po prenehanju materinskega dopusta/nadomestila in traja predvidoma 320 dni. Vsakemu od staršev pripada po 160 dni pri čemer lahko oče materi otroka prepusti vseh 100 dni in tako koristi mati otroka vseh 260 dni starševskega dopusta/nadomestila. Mati lahko očetu otroka prepusti 100 dni starševskega dopusta/nadomestila, kar pomeni, da je 60 dni neprenosljivih na očeta otroka. Neprenosljiv del starševskega dopusta v trajanju največ 60 dni vsak od staršev lahko prenese in izrabi do 8. leta starosti otroka.

Način izrabe starševskega dopusta/nadomestila se opredeli v vlogi »OBRAZEC S-1/1«. V primeru posebne izrabe starševskega dopusta/nadomestila (istočasno, izmenično, prenos dni …), se poleg vloge izpolni še DOGOVOR MED STARŠEMA »PRILOGA S.2«. Oče otroka pa mora vložiti vlogo – VLOGA OČETA/DRUGE OSEBE ZA UVELJAVITEV PRAVIC OB ROJSTVU OTROKA »OBRAZEC S-1/3. Koriščenje prenesenega starševskega dopusta se sporoča na obrazcu – Obvestilo o izrabi prenesenega starševskega dopusta »PRILOGA S-3«.

Starševski dopust se podaljša v primeru: rojstva dvojčkov (90 dni), ob rojstvu več hkrati živorojenih otrok (za vsakega 90 dni), rojstva nedonošenčka (za toliko dni, kolikor je nosečnost bila krajša od 260 dni), če ob rojstvu starša že varujeta 2/3/4 otroke do 8. leta starosti najmlajšega otroka (2 otroka – 30 dni, 3 otroke – 60 dni, 4 otroke – 90 dni). Če otrok potrebuje posebno varstvo in nego, se dopust lahko podaljša za 90 dni (na podlagi mnenja strokovne komisije).

Oče otroka svojih 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta, uveljavlja na enotni vlogi VLOGA OČETA OB ROJSTVU OTROKA, »OBRAZEC S-1/2«. Lahko ga izrabi tudi v času materinskega in starševskega dopusta matere, in sicer do 8. leta starosti otroka.

c) Očetovski dopust

Očetovski dopust traja v strnjenem nizu 15 koledarskih dni. Očetovski dopust se izrabi PO rojstvu otroka, najkasneje do 3. meseca starosti otroka. V primeru rojstva dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se trajanje pravice podaljša za 10 dni. Izpolniti je potrebno vlogo – VLOGA OČETA OB ROJSTVU OTROKA »OBRAZEC S-1/2«. Odda se jo PO rojstvu, najkasneje na PRVI DAN OČETOVSKEGA DOPUSTA.

V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva. Na tej vlogi se lahko označi tudi starševski dopust / nadomestilo očeta. Oče otroka svojih 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta lahko izrabi v času materinskega in starševskega dopusta matere, in sicer do 8. leta starosti otroka. Koriščenje prenesenega starševskega dopusta se sporoča na obrazcu – Obvestilo o izrabi starševskega dopusta »PRILOGA S-3«.

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjaki

  • Maja Štajer

    področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

    http://www.csd-lj-siska.si/
  • Marija Dujić

    enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj