Splošni pogoji uporabe

I. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Babybook, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.babybook.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in s katerim upravlja založba Mogenas d.o.o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi pogoji ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

II. Informacije o ponudniku, komunikacija s ponudnikom

Ponudnik in sedež: Mogenas d.o.o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): tina@babybook.si

Matična številka: 1599330

ID za DDV: SI 44647115

Vpis v sodni register: Št. registracije: 1/35952/00

III. Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta. Pri tem bo upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegali ali utegnili posegati v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nelagodje.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa lahko podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji, trajno izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Ponudnik lahko po lastni presoji takemu uporabniku onemogoči ponovno registracijo na spletnem mestu.

Če ogled ali uporaba spletnega mesta ali kateregakoli njegovega dela pri uporabniku zbuja odpor ali nelagodje, ponudnik vljudno prosi uporabnika, da zapusti spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporablja več.

Vsebina na spletnem portalu je zgolj informativne narave in ni navodilo za ravnanje, zato ne more nadomestiti individualnega strokovnega ali zdravstvenega nasveta. Vsebina ni mišljena kot nadomestilo medicinske diagnoze ali načina zdravljenja, ki ga lahko opravi usposobljen strokovnjak, ki je seznanjem z vašim stanjem. Vedno se posvetujte z zdravnikom oz. strokovnjakom iz določenega področja pred uporabo vsakršnega novega načina zdravljena, zdravil (tudi tistih brez recepta, zelišč, čajev, prehranskih dodatkov ipd.)  oz. ravnanja. Skrbnik portala ne odgovarja za težave, povezane z uporabo informacij brez predhodne preverbe.

 

IV. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (zasnova in razporeditev elementov spletnega mesta,besedila, slike, filmi, zvoki ali druge vsebine), je avtorskopravno zaščitena in je last podjetja Mogenas d.o.o.. Vse blagovne znamke, logotipi, ipd. Na tej strani, ne glede na to ali so registrirani ali ne, so v lasti Babybook-a ( Mogenas d.o.o. ) ali tretjih oseb. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.Vsega naštetega se ne sme uporabljati brez prejšnjega pisnega dovoljenja.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika in za uporabo spletnega mesta v skladu z njegovim namenom. Kršitev s strani uporabnika lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru uporabnikove kršitve določb tega odstavka kadarkoli sproži ustrezne pravne postopke. Dejstvo, da ponudnik ni takoj reagiral na uporabnikovo kršitev določb tega odstavka, ne pomeni, da se je ponudnik odpovedal katerikoli materialni avtorski pravici ali drugi pravici glede vsebine, ki je objavljena na spletnem mestu.

Babybook je blagovna znamka ponudnika in je varovana v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo te blagovne znamke na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz te blagovne znamke. Zloraba ponudnikove blagovne znamke lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru uporabnikove kršitve določb tega odstavka kadarkoli sproži ustrezne pravne postopke. Dejstvo, da ponudnik ni takoj reagiral na uporabnikovo kršitev določb tega odstavka, ne pomeni, da se je ponudnik odpovedal katerikoli blagovni znamki ali drugi pravici iz tega naslova.

V. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega mesta oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem mestu opravili registracijo. Ponudnik lahko kadarkoli brez opozorila ali obvestila spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registriran uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

VI. Prispevki uporabnikov

Pošiljanje in nalaganje prispevkov na spletno mesto in komuniciranje preko spletnega mesta je omogočeno samo registriranim uporabnikom.

Prispevki uporabnikov morajo biti poslani oziroma naloženi v skladu s tehničnimi navodili in zahtevami, ki so navedene na spletnem mestu (velikost datotek ipd.). Prispevki, ki jih uporabnik pošlje v nasprotju s tehničnimi navodili in zahtevami, na spletnem mestu ne bodo objavljeni.

Uporabnik je odgovoren za vso vsebino, ki jo objavi  ali naloži na portal. S tem, ko vsebino objavi, zagotovi portalu Babybook ( oz. Mogenas d.o.o.), da vsebina ni zaupna in da ima vse potrebne pravice za pošiljanje, objavo ali kakršnokoli drugo izpostavitev takšne vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bodo uporabnikovi prispevki objavljeni ter kdaj in na kakšen način, je v izključni pristojnosti ponudnika. Ponudnik svoje odločitve, da določenega prispevka ne bo objavil, uporabniku ni dolžan sporočiti niti utemeljiti. Ponudnik lahko uporabnikov prispevek po lastni presoji skrajša ali kako drugače predela.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletno mesto na ponudnika izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Ponudnik lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev.

Uporabnik, ki na spletnem mestu objavi idejo, načrt, zamisel ali podobno vsebino, ne glede na to, ali gre za avtorsko delo ali ne, z objavo sprejema tveganje, se zaveda in pristaja na to, da lahko to vsebino uporabi in z njo prosto razpolaga, vključno s komercialnim ali drugim izkoriščanjem, kdorkoli, vključno s ponudnikom. Če bo vsebina poslana le ponudniku (npr. zaradi ocene, nagrade, tekmovanja ipd.), si bo ponudnik sicer prizadeval, da vsebine ne bo razkril tretjim osebam (razen osebam, za katere je nujno, da se z vsebino seznanijo, npr. člani natečajne komisije), vendar pa je ponudnik upravičen, da vsebino komercialno ali kako drugače izkoristi, ne da bi moral uporabniku za to karkoli plačati.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja (backup). Ponudnik uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Ponudnik priporoča uporabnikom, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike prispevkov, ki jih pošiljajo na spletno mesto.

Prepovedano je vsako brezplačno oglaševanje na portalu v vsaki obliki, brez predhodnega dogovora z ponudnikom. Ponudnik lahko po lastni presoji in brez utemeljitve briše sporočila, za katerega domneva, da so namenjena oglaševanju.

VI.Prispevki oglaševalcev

Naročnik oglasa je dolžan poskrbeti, da so vsebine oglasa v skladu s slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Za morebitne sporne vsebine, uporabo avtorskih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove ipd., odgovarjajo tretjim osebam izključno naročniki oglasov. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne objavo oglasa ali promocijskega članka brez obrazložitve in po lastni presoji. To velja še posebej vendar ne izključno v primerih, ko ponudnik meni, da je oglas vsebinsko, moralno ali kako drugače neprimeren za objavo ali v nasprotju z uredniško politiko oziroma ga ne želi objaviti iz konkurenčnih razlogov.

VII. Izključitev odgovornosti

Ponudnik kljub maksimalnemu trudu za kvaliteto objavljenih vsebin ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine, ne glede na to, ali gre za vsebine, ki izvirajo od ponudnika, ali za vsebine, ki izvirajo od drugih uporabnikov spletnega mesta.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Vsebina, ki jo na spletno mesto pošljejo uporabniki, ne odraža stališč ponudnika in ponudnik zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na  tina@babybook.si in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg domnevne kršitve, od ponudnika zahteva, da tako vsebino nemudoma umakne s spletnega mesta. Ponudnik se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Ponudnik na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti niti ga o svoji odločitvi ni dolžan obvestiti.

Registriran uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki ih uporablja za prijavo na spletnem mestu (vzdevek in geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati registriranemu ponudniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

VIII. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije, ne glede na to, ali je uporabnik državljan Republike Slovenije oziroma ima v njej prebivališče in ne glede na katerokoli drugo navezno okoliščino. Za reševanje morebitnih sporov med ponudnikom in uporabnikom je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

 

Ti splošni pogoji veljajo od 15.6.2011

Zadnja sprememba (podatki o upravljavcu portala: 19.2.2015)