Pravice s področja starševskega varstva

1
2746
Materinski dopust
Materinski dopust

Glede na različni status upravičencev (zaposleni, nezaposleni) so pravice razdeljene na pravice do dopusta in nadomestila ter pravice do nadomestila brez dopusta.

Glede na različni status upravičencev (zaposleni, nezaposleni) so pravice razdeljene:

Pravica do dopusta in nadomestila

Če je mati ali oče zavarovan za starševsko varstvo, vsaj en dan pred nastopom pravice do dopusta in nadomestila (zaposlen, samozaposlen ali prejema nadomestilo za brezposelnosti), mu pripada dopust in nadomestilo. Vrste dopusta: materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust.

Izračun osnove nadomestila: Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, ki se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta znaša 100 % osnove. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, najvišje očetovsko in starševsko nadomestilo pa znaša za celoten mesec 3.664,31 € bruto. Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: vloga vložena v septembru 2021, upoštevajo se plače od julij 2020 do junij 2021 – izplačana v juliju 2021). CSD sam pridobi podatke o osnovi od Finančne uprave.

Materinski dopust (v trajanju 105 dni)

Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do materinskega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka. Materinski dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Pravico uveljavljate 60 dni pred predvidenim datumom poroda na CSD (s potrdilom o predvidenem datumu poroda ali kopijo materinske knjižice str. 5), 30 dni pred nastopom dopusta pa obvestite delodajalca. V času materinskega dopusta boste prejemali materinsko nadomestilo.

Pod posebnimi pogoji ima pravico do materinskega dopusta tudi oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka, v trajanju 77 dni od rojstva otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka nastopi materinski dopust. Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Starševski dopust (v trajanju 260 dni, če ni morebitnih razlogov za podaljšanje dopusta)

Starševski dopust je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta. Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

Dopust se lahko podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let;
 • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni;
 • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dopust se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni;
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti;
 • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Pravica posvojiteljev in rejnikov do starševskega dopusta

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi. Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Rejnik, ki mu je v rejništvo nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v rejništvo.

Očetovski dopust

Oče otroka je upravičen do 30 dni očetovskega dopusta. Ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.

Oče lahko izrabi celotnih 30 koledarskih dni v enem delu, npr. ob rojstvu otroka, lahko pa ga razdeli na dva strnjena dela.

Oče lahko izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni propade.

Oče izrabi drugi del očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Vendar mora pravico uveljavljati pred 3. letom starosti otroka, da lahko drugi del izkoristi do konca 1. razreda osnovne šole.

Ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, morate vlogo vložiti najkasneje en dan pred nastopom očetovskega dopusta. Poleg vloge je potrebno priložiti obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka. V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva, katerega se lahko uredi tudi pred rojstvom otroka v Upravni enoti ali v pristojnem CSD-ju.

Pravica do nadomestila brez dopusta

Osebe, ki nimajo pravice do dopusta (materinski dopust, starševski dopust, očetovski dopust) in so bile zavarovane za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, so upravičene do nadomestila brez dopusta (materinsko nadomestilo, starševsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo). Nadomestilo brez dopusta se določi na naslednji način: za osnovo se upošteva 55 % minimalne plače. Tako določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imela oseba v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta, poveča za 2 % minimalne plače, vendar največ za 50 % minimalne plače. Upravičenci do nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta, so v času prejemanja nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Datumi začetka pravice, roki za vložitev vloge ter ostali pogoji so enaki kot pri pravici do dopusta in nadomestila (materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust). Bistven je status osebe, ki uveljavlja omenjeno pravico.

Pomembno!

 • Če živite v zunajzakonski skupnosti, predložite tudi zapisnik o priznanju očetovstva. Zapisnik uredite pred rojstvom otroka na CSD ali na upravni enoti.
 • Vse obrazce, vloge in pojasnila dobite na CSD, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali na spletni strani E-UPRAVA.
 • O vaših pravicah odloča CSD, o pritožbah zoper odločbe CSD pa bo odločalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: ZSDP-1, portal MDDSZ, portal E-uprva

Sodelujoči strokovnjaki:

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

Ni objav za prikaz

1 COMMENT

 1. Super članek. Zanimivo pa, da ne omenjate istospolnih partnerskih zvez. V tem primeru ni očeta, ampak sta 2 mami. A drugemu staršu pripada očetovski dopust? Kako je glede starševskega dopusta?
  Teh primerov je v Sloveniji vedno več in je do podatkov zelo težko priti.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here