Pravice s področja starševskega varstva

0
945
Materinski dopust
Materinski dopust

Glede na različni status upravičencev (zaposleni, nezaposleni) so pravice razdeljene na pravice do dopusta in nadomestila ter pravice do nadomestila brez dopusta.

Pravica do dopusta in nadomestila

Če je mati ali oče zavarovan za starševsko varstvo, vsaj en dan pred nastopom pravice do dopusta in nadomestila (zaposlen, samozaposlen ali prejema nadomestilo za brezposelnosti), mu pripada dopust in nadomestilo. Vrste dopusta: materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust.

Materinski dopust (v trajanju 105 dni)

Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do materinskega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka. Materinski dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.

Pravico uveljavljate 60 dni pred predvidenim datumom poroda na CSD (s potrdilom o predvidenem datumu poroda), 30 dni pred nastopom dopusta pa obvestite delodajalca. V času materinskega dopusta boste prejemali materinsko nadomestilo.

Pod posebnimi pogoji ima pravico do materinskega dopusta tudi oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka, v trajanju 77 dni od rojstva otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka nastopi materinski dopust. Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Starševski dopust (v trajanju 260 dni, če ni morebitnih razlogov za podaljšanje dopusta)

Starševski dopust je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta. Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka.

Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

Dopust se lahko podaljša:

  • ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let;
  • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni;
  • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dopust se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni;
  • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti;
  • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Posvojitelji imajo pravico do starševskega dopusta in je namenjen enemu ali obema posvojiteljema

Pravico se nastopi najkasneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja. Pravico do starševskega dopusta imate do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na CSD hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta.

Očetovski dopust

Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni propade. Oče lahko izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni v enem delu, npr. ob rojstvu otroka.

Oče izrabi drugi del očetovskega dopusta v trajanju največ 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi CSD.

Ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti CSD in predložiti obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka. CSD prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na CSD zaradi izplačila nadomestila. V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

Izjeme pri očetovskem dopustu: Plačane dneve očetovskega dopusta bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5/10 dni. Če pa teh 5/10 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

Pravica do nadomestila brez dopusta

Osebe, ki nimajo pravice do dopusta (materinski dopust, starševski dopust, očetovski dopust) in so bile zavarovane za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, so upravičene do nadomestila brez dopusta (materinsko nadomestilo, starševsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo).

Nadomestilo brez dopusta se določi na naslednji način: za osnovo se upošteva 55 % minimalne plače. Tako določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imela oseba v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta, poveča za 2 % minimalne plače, vendar največ za 50 % minimalne plače.

Upravičenci do nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta, so v času prejemanja nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Datumi začetka pravice, roki za vložitev vloge ter ostali pogoji so enaki kot pri pravici do očetovskega dopusta in nadomestila. Bistven je status osebe, ki uveljavlja omenjeno pravico.

Sodelujoči strokovnjaki:

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here