Otroški dodatek

0
1312
otroški dodatek
otroški dodatek

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče, v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico uveljavljate na: enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vložite jo lahko osebno ali po pošti. Prek portala e-uprava lahko z veljavnim digitalnim potrdilom vložite poenostavljeno elektronsko vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka. Poenostavljeno elektronsko vlogo se uporablja le v primeru, če hkrati ne zaprošate za pravico do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Uveljavljanje pravic

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se že uveljavljena pravica do otroškega dodatka avtomatično podaljša. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravice do otroškega dodatka (če ste že upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) ne vlagajo, saj  CSD po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Vlogo je treba vložiti tudi, če ste do otroškega dodatka upravičeni na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v Republiki Sloveniji (RS) uveljavljate razliko do družinskih dajatev, otrok biva v drugi državi EU…) in o pravici odloča Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

Če se za pravico do otroškega dodatka zaproša prvič, kar je tudi v primeru, da za otroka/e že prejemate otroški dodatek, pa to pravic želite uveljaviti tudi za novorojenega otroka, je še vedno potrebno vložiti vlogo (tudi v slednjem primeru v vlogi navedite vse družinske člane). Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, se pravica avtomatično ne podaljšuje, ker torej ni priznana in je potrebno vložiti novo vlogo.

Otroški dodatek pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, in sicer praviloma za obdobje enega leta, za isto obdobje tudi v primeru avtomatičnega podaljšanja pravice  do otroškega dodatka. Upravičenec do otroškega dodatka mora CSD-ju še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Upravičenci

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v RS, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki:

 • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je družbenik gospodarske družbe,
 • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
 • je v rejništvu,
 • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
 • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka:

 • Za otroka, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v rejništvu, CSD pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12 mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek ni dodeljen za več kot 183 dni.
 • Za otroka, ki ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti ali plačila preživnine ni mogoče izterjati (na primer zaradi nasilja v družini).

Rok za uveljavitev pravice in trajanje

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji.

Višina otroškega dodatka

Višina se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki od 1. 1. 2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah.

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. Do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Razred

 

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v EUR)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

 

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)

 

1. otrok2. otrok3. in naslednji otrok1. otrok2. otrok3. in naslednji otrok
1

 

do 188,02114,31125,73137,18114,31125,73137,18
2

 

nad 188,03 do 313,3797,73108,04118,2897,73108,04118,28
3

 

nad 313,38 do 376,0574,4883,2591,9874,4883,2591,98
4

 

od 376,06 do 438,7258,7567,0375,4758,7567,0375,47
5

 

od 438,73 do 553,6348,0456,0664,0348,0456,0664,03
6

 

od 553,64 do 668,5330,4438,1045,7130,4438,1045,71
7od 668,54 do 856,5622,8330,4438,1028,8336,4449,65
8od 856,57 do 1.034,1419,8827,5035,1122,8830,5039,89

 

Primeri:

Dva starša z enim otrokom:

Če starša skupaj zaslužita neto med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 €, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Dva starša z dvema otrokoma:

Če starša skupaj zaslužita neto med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 €, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Izjemna višina

 • Za otroke, ki živijo v enostarševski družini (skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje), se upošteva30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.
 • Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %
Izplačevanje
Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Materialna oblika prejemkov

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju. Otroški dodatek, se tako izplača v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno. Center odloči o materialni obliki prejemkov, kadar njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti in podobno.

Sprememba dohodka

Kadar je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da je prišlo do spremembe vrste periodičnega dohodka, ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka, se periodični dohodek, ki ga ne prejema več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek na način kot velja za upoštevanje tekočih dohodkov. Kot sprememba vrste periodičnih dohodkov se šteje izguba ali začetek prejemanja:

 • plače skupaj z regresom,
 • nadomestila plače,
 • pokojnine,
 • nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
 • starševskega dodatka,
 • preživnine,
 • delnega plačila za izgubljeni dohodek,
 • nadomestila za invalidnost in
 • sprememba dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas.

Tekoči dohodki

Če je oseba ali družina upravičena do denarne socialne pomoči oz. do varstvenega dodatka, se pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in državne štipendije upoštevajo le njihovi tekoči dohodki, ne glede na to, ali so v preteklem letu imeli zgoraj navedene periodične dohodke. Tekoči dohodki so:

 • plača skupaj z regresom,
 • nadomestilo plače,
 • pokojnina,
 • nadomestilo in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
 • starševski dodatek,
 • preživnina,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek,
 • nadomestilo za invalidnost, ki jih oseba v preteklem letu ni imela, ima pa jih izplačane v mesecu pred mesecem vložitve vloge, razen če je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da jih je začela prejemati v mesecu vložitve vloge, preračunani na letno raven, in
 • preživnina (nadomestilo preživnine), ki se upošteva v višini, kakršna velja ali bo veljala z začetkom priznanja pravice.

Sporočanje sprememb

Upravičenec do otroškega dodatka mora CSD sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:

 • spremembo števila oseb ali upravičencev,
 • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
 • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta in
 • spremembo vrste periodičnega dohodka,

v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel. CSD na novo odloči o posamezni pravici, tj. tudi za novo obdobje.

Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo na CSD ter na spletnih straneh ministrstva in CSD-jev. O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je CSD izvedel po uradni dolžnosti ali od upravičenca v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali je upravičenec izvedel zanjo, odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe, razen v postopku oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika, ko CSD odloči z dnem nastanka spremembe, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin na strani upravičenca do storitve. O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in ki jih je upravičenec sporočil po izteku navedenega roka, pa CSD odloči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo, zaradi katere bi bilo treba določiti krajše obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici. V tem primeru CSD odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe. V tem postopku izda odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, in ugotovi prenehanje upravičenosti do posamezne pravice ali določi drugo višino ali drugo obdobje prejemanja pravice iz javnih sredstev.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here