Državna pomoč ob rojstvu otroka

0
8353
Starševsko nadomestilo
Starševsko nadomestilo

1) Pomoč ob rojstvu otroka

Je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Paketov, ki jih poznamo iz preteklosti ni več, pomoč ostaja, vendar malo drugače.

 

Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka

Cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. plačilnega razreda, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana, enako kot za izračun otroškega dodatka. Trenutno je cenzus 643,46 evra na družinskega člana.

 

Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 EUR. Pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Rejniki nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, uveljavlja pravico oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču. Pravico uveljavlja eden od staršev po rojstvu otroka (da lahko v dohodek štejemo tudi novega člana) v roku 60 dni. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.

2) Starševski dodatek 

 • Če ste brezposelni, še študirate ali zaradi katerega drugega razloga niste upravičeni do starševskega nadomestila, imate pravico do starševskega dodatka v trajanju 365 dni. V posebnih okoliščinah je možno podaljšanje (rojstvo nedonošenčka, dvojčkov ali več živorojenih otrok, otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo). Pravico načelno uveljavlja mati (77 dni od rojstva otroka), v izjemnih primerih pa oče (če mati umre, zapusti otroka ipd.), 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 30 dni po rojstvu otroka na centru za socialno delo. V tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka in za toliko dni, kolikor je mati pravico že izrabila. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka. Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša že izrabila. Mati ima pravico do starševskega dodatka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji. Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Starševski dodatek znaša 252,04 evrov.

Pomembno!

 • Če živite v zunajzakonski skupnosti, predložite tudi zapisnik o priznanju očetovstva. Zapisnik uredite pred rojstvom otroka na centru za socialno delo ali na upravni enoti.
 • Vse obrazce, vloge in pojasnila dobite na centru za socialno delo.
 • O vaših pravicah odloča center za socialno delo, o pritožbah zoper odločbe centra pa bo odločalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

3) Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico ima eden od staršev:

 • ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka,
 • ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka,
 • ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev. Omenjena pravica velja kadar je drugi starš koristil vsaj eno leto tudi sam to pravico. Sicer velja posebnost glede razdelitve med staršema (v primeru dveh otrok), neprenosljivega enega leta za vsakega od staršev.

Posebnost glede omenjene pravice je:

 • če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, manj kot eno leto, se starša dogovorita, kdo bo izrabil celotno trajanje pravice, lahko si koriščenje pravice tudi delita. Pravico lahko koristita do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka.
 • če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, več kot eno leto in manj kot dve leti, se starša dogovorita, kdo bo izrabil neprenosljivo eno leto in kdo preostanek. Eno leto velja od dneva vložitve vloge, preostanek mora koristiti drugi od staršev, sicer preostanek pravice propade.
 • če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, več kot dve leti, mora vsak od staršev izrabiti eno leto, sicer to leto propade, za izrabo preostanka pa se dogovorita. V primeru, da drugi starš tega leta ne izkoristi, pravica velja največ do vstopa v prvi razred OŠ mlajšega otroka.

 

Pravica do krajšega delovnega časa ne pripada staršem, če je otrok v rejništvu ali je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. Na centru za socialno delo uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti.

Pravica se prizna z dnem, ko eden od staršev začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če je pravico uveljavljal najkasneje 30 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, se pravica prizna od dneva vložitve vloge.

 

Starševsko nadomestilo
Starševsko nadomestilo

4) Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok

Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti službo, zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, takrat ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

Pogoj, da pravico lahko uveljavlja, je, da ima eden od staršev (vlagatelj) z otroki skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali je bil aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih. Oseba zapusti trg dela, če ni več zavarovana za starševsko varstvo ali če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb oziroma v ta register sploh ni vpisana. Za uveljavljanje te pravice morate vložiti vlogo najpozneje 30 dni po zapustitvi službe pri centru za socialno delo.

5) Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje je v veljavi od 1. 9. 2014

Zakon uvaja nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra:

 • do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,
 • od 9-18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here